Syria, 1858. Lazkiye, Suriye, 1858….

#Latakia, Syria, 1858.
Lazkiye, Suriye, 1858.

Exit mobile version