Fotoğraflar

Prof.Dr. İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı Bey,H.1305 M. 1888 de İstanbul

Prof.Dr. İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI

İsmail Hakkı Bey,H.1305 M. 1888 de İstanbul Eyüp’te doğdu.İlk tahsilinden sonra Askeri Rüştiyesine giren İsmail Hakkı, buradan Mercan İdadisine ( Lisesine ) kaydolmuştur.Daha sonra girdiği Dar-ül Fünun Edebiyat şubesinden 1328 de en iyi derce ile mezun olarak Kütahya İdadisi’ne Tarih –Coğrafya öğretmeni olarak tayin edilmiştir. Bu görevde Kütahya’nın Yunanlılar tarafından işgal edilişine (16 Temmuz 1337 ) kadar kalmıştır. Ankara ,Kastamonu ve Trabzon’da da bulunmuş,4 Temmuz 1338 yılında Balıkesir Lisesi müdürlüğüne tayin olunmuştur. İki yıl sonrada Balıkesir Maarif müdürlüğüne getirilmiştir.
Lise salnamesini yazan İsmail Hakkı bu eserinde yazdığı önsözde , ;
“ Balıkesiriye vürudumda işgalden yeni kurtulan mektebi pek dağınık ve perişan buldum.Yunanlılar tarafından hastane yapılmış olan bu irfan müessesi adeta bir iskelet halinde teslim alarak vazifeye başladım.
Lütfü hak ve refakayı mesayimin gayretleriyle mektebimiz az aman içinde gerek levazumat-ı tedrisiyeve gerek tedris,intizam ve mükemmeliyet cihetiyle ziyaret edecekleri memnun edecek hale geldi. Mutasarrıf Özdemir Salim,Vali-i Alimiz İsmail Hakkı,Maarif müdürü Sabri Bey efendilerle muhterem Balıkesirlilerin ibraz buyurdukları teveccühat-ı siname gayr-i temezzi tezyit eder.
İşte bu eser-i naciz de hakkımızdakitaltifat ve teşvikata nişane-i şükran olarak meydana getirildi.
Salname üç kısım üzerine tertip edildi.Birinci kısım maarifin tarihçesi,ikincisi idadi ve üçüncüsü Sultani ve idadi kısımlarıdır.
Her kısıma mahsus tarihçede heyet-i idari ve talimiye cetvelleri ve bunlara müteakip muallimin ve idarenin tercüme-i halleri,mezunun cetvelleriile her sene-i dersiye ye aid talebe mevcutlarını gösterir
Liste tetkikleri derc edildi.Bundan başka eserin nihayetine bugünkü lise kütüphanesi mevcudu ile levazumat-ı tedrisiyeni gösterir cetveller de konmuştur.
Beni bu eserin itmamına muvaffak eden takdire teşekkür ederim.”*
*( Aydın AYHAN – Balıkesir Lisesi Tarihi 1. Kısım )

Balıkesirle ilgili olarak “Karesi Lisesi Salnamesi” ,”Karesi vilayeti tarihçesi” ve Karesi Meşahiri adlı eserleri kaleme alan İsmail Hakkı Uzunçarşılı ,Atatürk’ün emriyle 1927 senesinde Balıkesir milletvekili olarak meclise girdi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi tarih bölümünde dersler vermeye devam etti.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın tarih ve edebiyat alanında 40 tan fazla kitabı ve 200 den fazla makalesi yayınlanmıştır.
İsmail Hkkı Uzunçarşılı 1977 de yaşamını yitirmiştir.

( Fotoğrafta 1 nolu zat )

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu